תקנון

 1. הקדמה
  1. אתר אינטרנט זה (להלן: “האתר”) מופעל על ידי חברת ידילימי קולינר בע"מ (ח.פ 514526953) (להלן: "החברה") והינו אתר אינפורמטיבי בלבד המאפשר, אופציה לרכישת  חומרי גלם המבוססים על מתכון אשר הוכן על ידי צוות שפים וממנה ניתן להרכיב בבית מנת שף ייחודית בהתאם למתכון ו/או סרטון וידאו קצר המציג את דרכי הכנת המנה כך שרוכש המוצר יכין את הארוחה בביתו.,.
  2. תחולתן של הוראות תקנון זה הינה על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות על רכישת המוצר. בנוסף זה מגדיר תקנון זה את מערכת היחסים שבין הצדדים ואת היקף אחריותם.
  3. מובהר, כי יראו באמור בתקנון זה כהסכם מחייב בין המשתמש באתר לבין החברה ו/או מי מטעמה ולפיכך הנך מתבקש לקרוא היטב את מלוא הוראות התקנון ולפנות לשירות הלקוחות בכל מקרה של אי הבנה ו/או העדר הסכמה. בשימושך באתר זה, לרבות ובפרט במערכת הזמנת הכרטיסים, הנך מסכים לכל הוראות התקנון. מובהר בזאת, כי  שימוש ו/או גלישה באתר ו/או רכישת המוצר באמצעות האתר מהווה את הסכמתך לכך שקראת בעיון את מלוא הוראות התקנון, כי אתה מסכים ללא סייג להוראות הכלולות בו והתחייבותך לקבל ולנהוג לפיו.
  4. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות.
  5. בכל מקום בתקנון בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 2. הפרוייקט
  1. " CHEF TO TABLE__" ו/או בשמו החלופי כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה, הינו פרוייקט שנועד להפגיש בין הלקוח לבין מנות שף ייחודיות אשר ניתנות להכנה ביתית באמצעות רכישת מוצרי הגלם ושימוש במתכון שניתן על ידי השף לרבות דרכי הכנתו ו/או באמצעות סרטון וידאו קצר המציג את הכנת המנה באמצעות חומרי הגלם הנרכשיםבאופן שיאפשר לקהל המקומי  לחוות בישול של מנת שף  ייחודית (להלן: "הפרוייקט" ו/או "המיזם").
 3. הזמנת המוצראישור הזמנה והיקף העסקה הכלולה
  1. רכישת המוצר על ידי הלקוח, , תתבצע באמצעות מערכת ניהול ההזמנות שבאתר (להלן: "מערכת ניהול ההזמנות" ו/או "מערכת רכישת המוצר).
  2. במסגרת תהליך הזמנת המוצר יתבקש המשתמש להזין מספר פרטים לרבות פרטים אישיים. המשתמש מתחייב בזאת, כי כל הפרטים שימלא הינם מלאים ונכונים. אם הפרטים הינם של צד ג', כל האמור בתקנון זה יחול גם על אותו צד ג' והמשתמש מצהיר בזאת, כי קיבל את הסכמתו של צד ג' לכך. אתה ו/או צד ג' כאמור ו/או כל משתמש במערכת הזמנת הכרטיסים יכונו להלן: "הלקוח".
  3. הלקוח מתחייב בזאת, כי:
   1. הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. לקוח שהינו קטין (מתחת לגיל18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור האפוטרופוס החוקי עליו, יראו את כל שימוש שיעשה באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס כדין עליו.
   2. הוא בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי וכי אין כל מניעה לשימושו בכרטיס לצורך רכישת הכרטיסים.
  4. יובהר, כי לשם קליטת הנתונים המוזנים על ידי הלקוח ולשם השלמת ביצוע פעולת רכישת המוצרים במערכת רכישת המוצרים, על הלקוח להזין את הפרטים הנדרשים ברצף וללא הפסקות. במקרה בו הלקוח ישתהה בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מראשיתה על מנת להבטיח את תקינות ההזמנה.
  5. הכנסת פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או בחסר וכן אי ביצוע כל הפעולות הנדרשות על ידי מערכת רכישת הכרטיסים, לצורך השלמת פעולת רכישת המוצרים, עלולה לגרום לכך שהמערכת לא תקלוט את הזמנת המוצרים ועל החברה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.
  6. מובהר בזאת, כי הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  7. ידוע ללקוח כי בהזינו את פרטיו האישיים, ניתנת הסכמתו כלפי החברה להעברת שמו, כתובתו ופרטי ההתקשרות עמו, כפי שנמסרו על ידו, לצדדים שלישיים, לרבות לגופים עסקים ולרבות לצורך דיוור ישיר וכי הוא נותן הסכמתו לכך והוא משחרר את החברה מחובה לתת לו הודעה כלשהי על כך ומכל אחריות בעניין העברת הפרטים הנ"ל.
  8. התשלום בגין רכישת המוצרים באמצעות מערכת רכישת המוצרים מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי בלבד. הלקוח מצהיר כי יש לו ההרשאה לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי המוזן על ידו.
  9. אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
  10. לאחר ביצוע הפעולה על ידי הלקוח תתבצע בדיקה אוטומטית של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת תשובת חברת כרטיסי האשראי, תינתן ללקוח הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב הלקוח בגין מלוא עלות ההזמנה יבוצע בתום הליך זה, ככל שאושר. מובהר כי רק קבלת תשלום עבור המוצרים מהווה קיום התחייבויות הלקוח לפרוע את התשלום בגין הכרטיסים המוזמנים על ידו.
  11. פעולה שלא אושרה בכתב לא תזכה את הלקוח בכרטיסים כלשהם ו/או בזכות כלשהי להשתתף באירוע.
  12. מובהר בזאת, כי על הלקוח לוודא, כי האישור שהונפק לו תואם את פרטי הזמנתו וכן לוודא כי הזמנת המוצרים נקלטה במערכת הזמנה וזאת על דרך של יצירת קשר טלפוני עם מרכז ההזמנות וזאת גם אם קיבל אישור בכתב לפעולה. מובהר, כי רק הזמנה מאושרת, המופיעה במחשבי החברה בהיקף המופיע בה תהווה ראיה לנכונות הפעולות ולזכות הלקוח בקבלת המוצרים המוזמנים כמופיע במערכת.
  13. לקוחות אמריקן אקספרס הזכאים להנחה, בהתאם להסכמי החברה עם אמריקן אקספרס אמורים לראות את הסכום לתשלום לאחר הנחה באישור ההזמנה. על הלקוח לוודא, מייד עם קבלת אישור ההזמנה, כי אכן הוא זכאי להנחה ואם קיבל אותה. בכל מקרה שלדעת הלקוח הוא זכאי להנחה אך חוייב שלא לפי ההנחה, עליו לפנות מיידית ובכתב לחברה לשם בירור העניין וככל שלא יעשה כן באופן מיידי, לא יהיה זכאי להנחה.
  14. מובהר, כי החברה לא תהא אחראית לספק ללקוח את המוצרים ככל והלקוח יימנע מלוודא כי האישור בכתב שקיבל תואם את פרטי הזמנתו ובאם יימנע מלוודא טלפונית כי הזמנתו נקלטה בהיקף הנדרש על ידו ובאם תחול תקלה כלשהי במערכת הזמנת הכרטיסים ו/או בתהליך הזמנת הכרטיסים, שמקורם בלקוח ו/או בצדדי ג' כלשהם. לא תחול על החברה כל אחריות בגין עסקה שלא נקלטה ובגין עסקה שלא נתקבל לגביה אישור בכתב ובעל פה כאמור לעיל.
  15. מערכת רכישת המוצרים עלולה להגביל את אפשרות הלקוח בכמות המוצרים  הנרכשים.
  16. מובהר, כי כל מוצר שנרכש באמצעות מערכת רכישת המוצרים, מזכה את הלקוח בזכות לקבל מארז  אחד הכולל את כלל המרכיבים וחומרי הגלם לצורכי הכנת מנת השף ואולם, בשים לב לאופי המנה, החברה רשאית לשנות את חומרי הגלם, לרבות היקפם ו/או כמויות  ובלבד וניתן יהיה להרכיב את המנה בהתאם להוראות מתכון השף וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין זה.. הלקוח לא יהיה זכאי לתחליף בגין פריט שלא יעשה בו שימוש ו/או שהוא אינו מעוניין בו ו/או שהוא אינו לטעמו לרבות לא לקבלת פריט נוסף במקום פריט אחר, הכל בכפוף לזכות ביטול העסקה כמפורט להלן..
  17. ידוע ללקוח כי המוצר הינו מוצר ייחודי אשר זכויותיו שייכות לחברה ו/או לשף, ולכן הלקוח לא יהיה רשאי לפרסם את המוצר ו/או המתכון שלא בכפוף למגבלות זכויות היוצרים של המנה.  .
  18. היה ומסיבה כלשהי אזל ו/או לא ניתן לספק, מכל סיבה שהיא, איזה מהפריטים המפורטים במתכון, תעמיד החברה לטובת הלקוח פריט חלופי לפי שיקול דעתה אשר לא יפגע בהומוגניות אפשרות הכנת המנה והלקוח מוותר על כל טענה בעניין זה.
  19. מובהר וידוע ללקוח, כי המוצר הנרכש יכול ויהיה שונה משף לשף ואין כל התחייבות החברה להצלחת הרכבת המנה על ידי הלקוח ו/או לטעמים של המנה שנבחרו על ידו. .
  20. הזמנת המוצר הינה על בסיס מלאי הקיים בחברה. במקרים מסוימים, לאחר בחירת המוצר המבוקש תבצע המערכת סריקה של המוצרים המצויים עדיין במלאי החברה. מובהר בזה כי לא ניתן לשריין מראש את המוצרים עד להצגת אישור ההזמנה בפני הלקוח. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם לא יוותרו מוצרים מאלה שהלקוח היה מעוניין לרכוש במקרה כזה ההזמנה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה.
  21. המוצרים ישלחו עד לבית הלקוח בהתאם להסדרת מועד לביצוע המשלוח, והלקוח מתחייב להמצא בבית במועד שתואם עימו לאספקת המוצר. לקוח לא יהיה זכאי להחזר תשלום בגין הזמנתו היה והוא ו/או מי שהוזמנו עבורו, לא עשה שימוש במוצר שנמכר מכל סיבה שהיא, למעט במקרה של כשל במוצר. .
  22. מוסכם בזאת, כי  החברה רשאית להעביר את הפרטים והמידע שיימסרו על ידי הלקוח לצדדים שלישיים, ככל שהדבר דרוש לשם הזמנת המוצר, , כמו גם בקשר לכל עניין אחר הקשור להזמנת המוצרבלבד.
  23. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י מי שלו הועבר המידע, במידע שהועבר לו.
  24. החברה מתחייבת, כי מלבד האמור לעיל, לא יעשה על ידה כל שימוש במידע ללא אישור הלקוח, למעט מקום בו הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה.
  25. החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, ככל שמדובר במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או שהינם באחריות צדדים שלישיים ו/או שנגרמו בשל מעשים ו/או מחדלים של צדדים שלישיים ו/או הנובעים מכוח עליון.
  26. כמו כן החברה לא תהא אחראית להצלחת בישול המנה על ידי הלקוח ו/או טעמה של המנה ו/או אפשרויות הכנת המנה בסגנון אחר מזה המופיע במתכון, אלא ובלבד למכירת המוצר ללקוח לצורכי הכנת המנה בהתאם להנחיות המתכון שיצורף למוצר לצורכי הכנת מנת השף.  
  27. החברה רשאית להשתמש בפרטים שימסור הלקוח לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.
  28. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” במטרה לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי.
  29. החברה עשויה להשתמש בצדדי ג' כדי לנהל את מערך הפרסומות באתר ולהציג בפני הלקוח מודעות, בעת שהלקוח מבקר באתר. מובהר, כי ייתכן שצדדי ג' כאמור משתמשים בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של הלקוח) לגבי הביקורים של הלקוח באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו ולא תהא כל טענה בעניין זה כלפי החברה.
 4. תנאי משלוח של המוצר
 • ההצעה מותנית להזמנות דרך אתר החברה כמפורט לעיל, במידה וההזמנות יבוצעו טלפונית, ההצעה תעודכן בתוספת של 10%.
 • החברה תתאם עם המזמין את מועד מסירת המשלוח, כאשר מועד המסירה יהיה כפי בימי שני עד חמישי עד השעה 18:00 ערב ובימי שישי עד השעה 14:00 במסגרתו תבצע החברה את המשלוח לנמען.
 • מוסכם בזאת כי ככל והמועד תואם עם המזמין אולם המזמין לא יהיה בביתו במועד הגעת השליח, אזי שבכך נתן את הסכמתו המזמין שתונח החבילה בפתח דירתו.
 • ככל והשליח המבצע את המשלוח יאחר מהמועד המוסכם לביצוע המסירה, יעודכן המזמין מבעוד מועד והצדדים יקבעו מועד חדש לביצוע המסירה. משלוח שלא נמסר מסיבה שלא באחריות החברה או בוטל כשהשליח היה בדרכו ליעד, יחויב במחיר הבסיס לאזור.
 • במבצעי קניות אונליין כגון: shopping il, Black Friday, Cyber Monday וכו' ,זמני המסירה יתארכו בין 2-5 ימי עסקים נוספים.

תנאים כלליים

 1. הלקוח מתחייב למסור לחברה את כל הפרטים המלאים והנכונים של המשלוחים המאפשרים את מסירתם, לרבות: שם הנמען, כתובת מלאה ( רחוב, מספר בית, מספר דירה, ישוב, מיקוד ), מספר טלפון/מספר נייד וכל פרט אחר הדרוש לצורכי ביצוע המסירה,.
 2. במידה ולא יסופק המידע המצוין בסעיפים 1 ו 2 במלואו ו/או יימסר מידע מלא או חלקי שגוי, והחברה תאלץ לבצע שליחות חוזרת ו/או לא תתאפשר השלמת השליחות במלואה, הלקוח יישא בעלות שילוח כפולה.
 1. ביטול עסקה
  1. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו, שלשם הנוחות עיקריהם כדלקמן:
   1. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות חמישה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, כאמור בסעיף 14ג(ג)2 לחוק הגנת הצרכן.
   2. ברכישת מוצרים ושירותים מסוימים לא יחולו הוראות הנ"ל, כאמור בסעיף 14 (ד) לחוק הגנת הצרכן.
   3. מובהר בזאת, כי האירועים נשוא הפרוייקט הינם בגדר “שירותי בילוי” אשר חוסים תחת סעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ולפיכך ובהתאם להוראות סעיף זה הוראות סעיף 14ג(ג)2 לחוק הגנת הצרכן לא יחולו באם מועד האירוע חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
   4. מובהר, כי לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי במסגרת האתר.
   5. בקשה לביטול עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע”י שליחת הודעת דואר אלקטרוני לחברה ו/או במשלוח מכתב רשום לכתובת החברה. רק דוא"ל שהתקבל בחברה ו/או מכתב שהתקבל בחברה יחשב כאישור על משלוח הודעה.
   6. במידה שלקוח הזכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור לעיל, בחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, רשאית החברה לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר השירות או המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
   7. ביטל הלקוח כדין את העסקה שלא עקב פגם בנכס/שירות כאמור לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו של הלקוח בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.
   8. מובהר בזה כי היה ולקוח הזמין מספר מוצרים בהזמנה אחת, ויבקש לבטל חלק מן המוצרים שבהזמנה (להלן: "ביטול חלקי"), תהיה רשאית החברה לראות בכך כביטול ההזמנה כולה ובמקרה כזה הלקוח יידרש לבצע הזמנה חדשה. במקרה של ביטוח חלקי יגבו דמי הביטול מסכום ההזמנה כולה.
   9. מובהר בזה כי שינוי מועד דינו כדין ביטול עסקה לצורך סעיף זה, קרי – יראו בלקוח כמי שביטל את העסקה וביצע הזמנה חדשה.
   10. מובהר בזה כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 2. אחריות
  1. מובהר בזאת, כי החברה משמשת כגורם המקשר בין הלקוח לבין השף וכן להרכת חומרי הגלם של המוצר והמצאתו לבית הלקוח כמו כן, כל מצג ו/או הבטחה ו/או הטבה שניתנה ו/או הובטחה ללקוח על ידי צד ג' כלשהו הינה באחריות אותו צד ג' ולחברה אין כל אחריות בעניין זה.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי החברה אינה אחראית להצלחת ביצוע הכנת מתכון השף ו/או לטיב המנה שיצאה ללקוח ו/או לעניינים הקשורים בהרכבת המנה והיא אינה יכולה להתחייב ואינה מתחייבת לשביעות רצון הלקוח מהשירות ו/או מהמזון שיסופק ללקוח, בין היתר בהיותם נתונים לטעם אישי ולהתערבותם ו/או אחריותם של גורמים שלישיים.
  3. מובהר, כי הפרטים המוצגים באתר, בקשר לצדדים שלישיים, לרבות תמונות, תכנים, תיאור הצדדים השלישים וכיוצ"ב נמסרו על ידי אותם צדדים שלישים והינם באחריותם בלבד והחברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל נזק שיגרם כתוצאה מפרסומו.
  4. החברה תעשה את מירב המאמצים בכדי לפרסם הודעה על שינויבמוצרים ו/או במכירתם , בהקדם האפשרי.
  5. במקרה של ביטול האירוע כאמור לעיל, מטעמים שאינם כרוכים, במישרין ו/או בעקיפין, בלקוח, תושב ללקוח התמורה ששולמה על ידו. מלבד להשבת התמורה לא יהיה זכאי הלקוח לפיצוי ו/או תשלום כלשהו.
  6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שייגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו, כתוצאה מרכישת המוצרים ו/או כתוצאה משימוש בהם , שהינם באחריות צדדים שלישיים.
  7. בכל מקרה מובהר, כי גבול אחריותה של החברה הינה עד לסך התמורה ששולמה על ידי הלקוח.
  8. החברה לא תהא אחראית בשום מצב, לנזקים שנגרמו למי שלא רכשו את המצרים בעצמם ובאופן ישיר באמצעות מערכת רכישת המוצרים. למען הסר ספק החברה לא תהא אחראית כלפי מי שהמוצרים נרכשו עבורם.
  9. מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים בגלישה ו/או שימוש באתר, לרבות זמינותו, אפשרות רכישת המוצרים באמצעותו וכיוצ"ב.
  10. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 3. כללי
  1. תקנון זה נתון לשינויים ועדכונים בכל עת ע”י החברה. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. באישור הלקוח בעת הזמנת המוצרים נותן הלקוח את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
  2. החברה רשאית למנוע מכל אדם לבצע פעולות באתר, באמצעות חסימתו, ולהימנע מלספק לו את הזכות לקבלת המוצרים, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
   2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
   3. הלקוח מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
   4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
   5. בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את המוצרים לצד ג’ ו/או לסחור בו, ללא אישור בכתב מהחברה.
  3. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, תכנים, לוגו, סימני מסחר (להלן: "סימני המסחר"), הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של שותפיה העסקיים, לפי העניין ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את סימני המסחר, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי סימני המסחר.
  4. ידוע למשתמש, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק תכנים ו/או להסיר תכנים בשלמותם ו/או בחלקם ו/או כל חומר ו/או מידע מהמשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש.
  5.  
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל סוג ומין, בדבר הפעילות, , תגברנה הוראות תקנון זה.
  1.  
  2. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. כל סכסוך בענייני תקנון זה ו/או באיזה מהעניינים הנוגעים לפרוייקט ו/או לאירוע, יתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

ההשתתפות בפעילות זו הינה מגיל 18 ומעלה.